Tema: Forskermøtet 2021

Prisen for beste arbeid presentert av en PhD-kandidat på Forskermøtet 2021

Rita Ginja

UiB

Sissel Jensen

NHH

Knut Einar Rosendahl

NMBU

Samfunnsøkonomenes pris til beste arbeid skrevet og presentert av en (eller flere) doktorander på Forskermøtet ble i år utdelt for andre gang. Prisen består av et diplom pluss 3 000 kroner.

De innsendte bidragene ble vurdert av en komite bestående av Rita Ginja (UiB), Sissel Jensen (NHH) og Knut Einar Rosendahl (NMBU). Komiteen konkluderte med at vinner­bidraget var

Maria Forthun Hoen, ISF: Economic mobility of immigrants and the role of entrepreneurship.

Komiteens begrunnelse var som følger:

Studien som er presentert i vinnerbidraget til Maria Forthun Hoen undersøker økonomiske utfall og mobilitet for innvandrere til Norge etter 1993. Studien fokuserer på individer som kom til Norge som voksne, når de var mellom 20 og 40 år gamle. Analysen benytter et rikt sett med registerdata om individene, som fødeland, inntekt, sysselsetting, utdanning og yrke, og sammenligner utvikling i sysselsettings- og arbeidsmarkedsutfall mellom innvandrere og norsk-fødte på samme alder og med tilsvarende utdanning. Studien forsøker også å forstå hvilke mekanismer som kan forklare at innvandrere fra land med ulike økonomisk utgangspunkt opplever ulik grad av konvergens i økonomiske utfall.

Analysen skiller mellom innvandrere fra tre ulike grupper av land; Øst-Sentral Europa, utviklingsland og høyinntekts­land, samt mellom kvinner og menn. Studien gir en detaljert dokumentasjon av utviklingen for hver enkelt gruppe, samt for ulike individer innad i gruppene. For eksempel ser vi høyere økonomisk og yrkesmessig mobilitet for innvandrere fra Øst-Sentral Europa og utviklingsland, spesielt for de som er blant de dårligst stilte når de kommer til Norge. Dette er ikke overraskende, men studien er allikevel interessant fordi den gir en grundig dokumentasjon av hvordan mobiliteten varierer både mellom og innen gruppene, samt betydningen av yrkesmessig mobilitet.

Hoen fortsetter så med å analysere i hvilken grad forskjeller i entreprenørskap kan bidra til å forklare forskjellene i mobilitet. Analysen viser at den relative forskjellen i inntekt mellom entreprenører og lønnsmottakere er større for innvandrere enn for norsk-fødte, og på grunn av dette vil entreprenørskap bidra til økonomisk mobilitet blant innvandrere. Entreprenører er overrepresenterte blant innvandrere som har hatt størst økonomisk framgang, og kan representere en mulighet til å oppnå avkastning på utdanning, innsats og talent i et arbeidsmarked der de ellers rammes av statistisk diskriminering. Denne delen av studien benytter en mer presis definisjon på entreprenørskap enn hva som er vanlig på norske data. Dette er både er et bidrag i seg selv og gir samtidig ny innsikt i hvordan innvandrere tilpasser seg det norske arbeidsmarkedet og hvordan entreprenørskap blant innvandrere bidrar til å redusere forskjellene for disse gruppene sammenlignet med norsk-fødte. Hoen er eneforfatter av artikkelen.